Це стосується кожного, хто купує, або продає в Україні майно. Четверту середу кожного місяця з 15.00 до 16.00 або за необхідністю. Змінюваність вищих посадових осіб і державних установ у результаті виборів. Організаторами зборів можуть бути виключно виборці. 4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями. Всіх помічників-консультантів народного депутата України.

Зведений бюджет міста Дніпра включає показники міського бюджету та 8 бюджетів районів у місті, що входять до його складу. Дніпровська міська рада та районні у місті ради (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують та виконують міський бюджет та бюджети районів у місті. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства організовують та координують діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку, заслуховують повідомлення і звіти керівників громадських формувань, надають всіляку допомогу та підтримку. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів міської ради, на яких обирається керівник групи, який організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, міським головою та міською радою. Депутат міської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

Що таке депутат: опис та функції.

Економіки та інвестицій на 50 млн. Мається на увазі дольові. До 7 хв. По питанню 4, прошу Присяжнюк. І потім будемо зразу обговорювати два питання. За рахунок проведення торгів з продажу права оренди земельних ділянок. Зареєструвалися 52 депутати.

Про преференції та зобов’язання депутатів

Рiшення органу самоорганізації населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються радою, яка надала делеговані повноваження, або судом. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частини, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення». Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міської ради. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій https://www.ravinmarine.com/2021/06/25/page-5/ міської ради регламентується положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом міської ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії, що затверджуються міською радою. Члени територіальної громади, інші громадяни, що є представниками громадських організацій або політичних партій, можуть бути присутніми після реєстрації, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу. Депутат міської ради зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.

Навчальні матеріали

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради (18 депутатів), воно набирає чинності. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Міська рада утворює постійні й тимчасові комісії міської ради – органи, що обираються з її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відома ради; здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Реґламентом роботи Сумської міської ради і Положеннями про постійні комісії, що їх затверджує міська рада.

На закритому засіданні Ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність яких визнана Радою як необхідна для розгляду відповідного питання. Однією з основних традиційних форм парламентського контролю є запити — парламентські та депутатські. Зокрема, відповідно до Конституції України (ст. 85) Верховна Рада може прийняти рішення про направлення запиту до Президента на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як третиною конституційного складу Верховної Ради. Звернення громадян подаються до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.